Usaha

Usaha Tangga Kejayaan.

Ikhlas

Ikhlaskan diri dalam pembelajaran.

Tawakal

Berserah kepada Tuhan selepas berusaha.
 

Tanyalah Cikgu

pengajaran me,mem,men dlm pendekatan struktural

8/08/10

Semenjak linguistik moden berkembang dari awal ke-20, semasa pengkajian bahasa mengutamakan bentuk-bentuk bahasa pertuturan daripada pemakaian yang betul dalam bahasa tulisan, maka tugas para pengkaji bahasa tertumpu secara khusus kepada kerja-kerja menghuraikan bahasa yakni tidak kepada menentukan norma-norma pemakaian yang ‘betul’. Pengkajian yang dilakukan dengan cara ini tentunya berasaskan fahaman bahawa bahasa yang kita gunakan sebagai alat perhubungan itu sebenarnya berupa binaan bentuk-bentuk dengan susunan yang betul iaitu sebagaimana yang dituturkan oleh penutur-penutur asli bahasa yang tertentu. Susunan bentuk-bentuk (seperti perkataan) yang merupakan unsur binaan untuk bentuk-bentuk yang lebih besar (seperti ayat) melahirkan konsep apa yang dinamakan ‘struktur’ pengucapan. Oleh kerana asas sesuatu penghuraian itu berupa struktur dan pola-pola, maka linguistik yang bertugas menghuraikan bahasa itu dinamakan linguistik struktural. Perkembangan terbaru ini telah banyak mempengaruhi ahli-ahli penyelidik bahasa, lalu sekumpulan pengkaji yang berfahaman bahawa bahasa itu merupakan struktur pengucapan sentiasa mempertahankan penemuan-penemuan baru dengan dasar penghuraian yang meneliti pola-pola bahasa, turut mempengaruhi bidang pengajaran bahasa pada keseluruhannya. Pendekatan yang menggunakan asas-asas yang ditubuhkan oleh linguistik huraian itu lebih dikenali dengan nama Pendekatan Struktural.


Pendekatan ini seberapa yang boleh mengikat guru-guru bahasa dengan usaha-usaha bagi melaksanakan kaedah-kaedah pengajarannya dengan teori umum linguistik moden yng telah diasaskan oleh ahli-ahli bahasa struktural seperti Bloomfield, Pike, C.C. Fries, Zellig Herris dan Gleason yang merupakan pengikut bapa lingustik moden Ferdinand De Seaussure itu dan jika di Malaysia kaedah pendekatan ini digunakan oleh Nik Safiah Karim. Teori yang berusaha menghuraikan gejala struktur sesuatu bahasa selanjutnya mempengaruhi pengajaran dengan pendekatan strukturalnya, iaitu satu kewujudan pendekatan baru setelah begitu lama para guru bahasa berkecimpung pengan pendekatan tradisional yang mempunyai dasar yang tidak begitu konsisten.
Sehubungan dengan ‘makna’ yang digunakan dalam pengajaran bahasa menurut pendekatan tradisional, pendekatan struktural mempercayai bahawa makna struktural dalam bahasa haruslah dibezakan dengan makna leksikal atau makna kamus sesuatu bentuk seperti perkataan atau sebagainya. Menurut pandangan aliran struktural ini, bahasa mempunyai bahasa leksis yang dibawakan oleh perkataan, manakala makna tatabahasa (atau makna struktural) dibawakan oleh sistemnya. Makna perkataan secara terpisah seperti budak – kucing – melihat membawa makna leksis yang tertentu seperti yang terhurai di dalam kamus, tetapi apabila perkataan-perkataan itu bergabung di dalam ayat – budak melihat kucing – atau kucing melihat budak – strukturnya menunjukkan satu makna tatabahasa yang lain pula iaitu Pelaku – Perbuatan – Tujuan atau Penderita.
Susunan perkataan menentukan siapa dia pelaku dan siapa dia penderita. Oleh itu, makna linguistik secara keseluruhannya mengandungi kedua-duanya: makna leksis tiap-tiap perkataan dan makna strukturalnya. Dengan pengertian ini, pendekatan struktural terlibat secara langsung dengan sistem bahasa pada keseluruhan. Itulah sebabnya, pengajaran tatabahasa dengan menggunakan pendekatan struktural sebaik-baiknya dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajar cara-cara penggunaan perkataan-perkataan dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh struktur tertentu dengan pola-pola yang tertentu pula.
Menurut pandangan aliran struktural ini, bahasa mempunyai bahasa leksis yang dibawakan oleh perkataan, manakala makna tatabahasa (atau makna struktural) dibawakan oleh sistemnya.
Menurut pandangan aliran struktural ini, bahasa mempunyai bahasa leksis yang dibawakan oleh perkataan, manakala makna tatabahasa (atau makna struktural) dibawakan oleh sistemnya.
Pengertian alomorf , , dan .
Sebelum meneliti hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan pengajaran imbuhan bahasa Melayu, kita mestilah terlebih dahulu mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan imbuhan itu sendiri. Setelah mengetahui apa itu ‘imbuhan’, tarafnya dalam tatabahasa dan tingkahlakunya dalam hubungannya dengan bentuk perkataan, barulah difikirkan cara-cara mengajarnya di bilik darjah.
Dalam ilmu bahasa (linguistik), istilah morfem terikat digunakan untuk maksud ‘imbuhan’ dalam tatabahasa. Berdasarkan maksud morfem terikat itu, maka ‘imbuhan’ merupakan satuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai makna. Cara untuk menguji kandungan makna yang ada pada imbuhan itu bukanlah dapat dilihat daripada segi yang terhurai dalam sesebuah kamus. ini kerana imbuhan merupakan satu satuan yang terkecil yang tidak boleh berdiri dengan bebas sebagai perkataan. Oleh sebab itu, makna bagi imbuhan tidak dapat dilihat dalam kamus tetapi haruslah dilihat berdasarkan penggunaannya pada perkataan tertentu yang hadir dalam ayat. Walaupun tidak dapat dilihat maknanya dalam bentuk huraian sebagai makna leksis (makna seperti yang terhurai dalam kamus), makna imbuhan lebih bersifat kenahuan. Maksudnya, makna imbuhan hanya dapat diketahui apabila ia terpakai melalui perkataan terbitannya dalam ayat.
Makna imbuhan bermaksud makna tatabahasa yang dibawakan oleh imbuhan-imbuhan tertentu melalui perkataan-perkataan terbitannya dalam ayat-ayat. Dengan makna tatabahasa imbuhan-imbuhan dimaksudkan makna yang berbeza dalam kesatuan tatabahasa dengan makna yang termaksud pada kesatuan tatabahasa yang lain dalam ayat. Secara ringkasnya, makna imbuhan ialah makna yang terbawa oleh imbuhan yang sama pada bentuk perkataan yang lain dalam ayat. Imbuhan juga lebih dikenali sebagai suatu bentuk morfem.
Pengwujudan morfem disebut alomorf atau varian morfem. Dalam erti kata yang lain alomorf itu tidak lain dari morfem dalam penggunaannya yang sebenar. Sesuatu morfem itu sekurang-kurangnya mempunyai satu alomorf. Tidak ada morfem yang tidak mempunyai alomorf; misalnya, morfem awalan di- mempunyai satu alomorf, sedangkan me- mempunyai enam alomorf seperti me-, mem-, men-, meng-, meny-, dan menge-.
Pada dasarnya, alomorf terbahagi kepada dua jenis iaitu alomorf lingkungan dan alomorf bebas. Alomorf lingkungan adalah alomorf yang didasarkan pada lingkungan-lingkungan tertentu, yakni lingkungan fonologi, lingkungan nahu atau lingkungan leksikal. Sifat alomorf lingkungan ialah saling mennyisihkan, yakni sesuatu alomorf lingkungan tidak dapat menggantikan yang lain.
Alomorf , , termasuk dalam kumpulan alomorf lingkungan fonologi. Alomorf jenis ini merupakan alomorf yang wujudnya ditentukan oleh ciri bunyi atau ciri-ciri fonologi yang ada di sekitarnya. Misalnya: memutih, membaca, menjawab dan sebagainya.
Secara amnya, di dalam Pendekatan Struktural, makna bagi imbuhan tidak dapat dilihat dalam kamus tetapi haruslah dilihat berdasarkan penggunaannya pada perkataan tertentu yang hadir dalam ayat.
Secara amnya, di dalam Pendekatan Struktural, makna bagi imbuhan tidak dapat dilihat dalam kamus tetapi haruslah dilihat berdasarkan penggunaannya pada perkataan tertentu yang hadir dalam ayat.

0 Pertanyaan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Perhubungan

Jika mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan
bolehlah bertanya di sini
atau
hantarkan E-mail keInsyallah pertanyaan anda akan dilayan